Gestió de processos

Digitalitza i automatitza processos operatius i productius del teu negoci amb solucions escalables i integrades.

Funcionalitats i serveis

El principal objectiu d’aquesta categoria és digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els teus clients.
Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: tindràs digitalitzats i/o automatitzats processos (horizontals i verticals) com ara:
  • Comptabilitat/finances: comptes a cobrar/per pagar, gestió d'actius i generació de tancaments i balanços, etc.
  • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures, adaptats als requisits de l'article 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i a la seva normativa de desenvolupament.
  • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
  • Inventari: previsió, nivells d'estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
  • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
  • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
  • Logística: gestió de flotes i rutes, entre d'altres.

Es considera solució horitzontal aquella que agrupa o suporta diversos processos de la cadena de valor, mentre que la solució vertical és aquella que suporta un únic procés dins de la cadena de valor de la teva pime.

Integració amb diverses plataformes: la solució disposarà d'APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines.
Actualitzable: accediràs a actualitzacions de la solució amb noves versions.
Escalable: si la teva empresa creix o canvia estructuralment, la solució s'adaptarà a aquests canvis.
Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d'aplicació.
Mòduls individuals: es podran incorporar nous mòduls individuals, sent aquests aquells que agrupen o suporten un únic subprocés de la cadena de valor de la teva pime, sobre una solució de gestió de processos ja existent. No obstant això, no podrà consistir en un desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució existent. Tampoc podrà ser l'actualització deguda a versions que el proveïdor publiqui sobre una versió de programari, ni millores o upgrades de versions existents. El nou mòdul individual que s'implanti ha de complir amb tots els requisits establerts en les bases d'aquesta categoria i s'ha d'ofertar a preu de mercat.

Percentatges d'execució associats a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Import máxim de l'ajuda

0 < 3 empleats: 2.000€ (Inclou 1 usuari)

3 < 9 empleats: 2.000€ (Inclou 3 usuaris)

10 < 50 empleats: 6.000€ (Inclou 10 usuaris)

50* ≤ X < 100 empleats: 15.000€ (Inclou 20 usuaris)

100 ≤ X < 250 empleats: 18.000€ (Inclou 25 usuaris)