Gestió de la facturació i factura electrònica

Digitalitza el flux d'emissió i recepció de factures amb la nostra solució de facturació electrònica personalitzable.

Funcionalitats i serveis

Amb aquesta solució podràs tenir digitalitzat el flux d’emissió i recepció de les factures dels teus clients i proveïdors, assegurant la digitalització i protecció dels teus processos de negoci.
Factures en format estructurat: tindràs la possibilitat d'emetre factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per facilitar-ne el tractament automatitzat.
Factures il·limitades: podràs emetre i rebre un nombre il·limitat de factures.
Clients il·limitats: tindràs la capacitat d'enviar factures a un nombre il·limitat de clients.
Productes o serveis il·limitats: podràs crear un nombre il·limitat de productes i/o serveis facturables dins del catàleg.
Enviament i recepció de factures: la solució implantada per l'Agent Digitalitzador de la teva elecció et permetrà enviar i rebre factures electròniques directament, almenys per correu electrònic.
Personalització de factures: les factures seran personalitzables, incloent-hi la selecció del teu logotip.
Còpies de seguretat periòdiques: podràs realitzar còpies de seguretat, amb possibilitat d'almenys una periodicitat diària.
Emmagatzematge/Històric de factures: Si pertanys als segments I, II o III tindràs almenys 1 GB per a les factures. Per als segments IV i V es proporcionarà un emmagatzematge d'almenys 10 GB.
Integració amb altres solucions: la solució haurà de disposar d'APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades manualment.
Control de venciment de les factures: tindràs un sistema de control del venciment de les factures.
Generació d'un registre de facturació: la solució et permetrà generar un registre de facturació, de forma simultània o immediatament anterior a l'expedició de cada factura.
Emissió de factures verificables: la solució haurà de permetre l'emissió de factures, tant en paper com de forma electrònica, que puguin ser verificables amb l'Agència Tributària per part del comprador.
Verificació presencial: la solució haurà de permetre la verificació presencial del registre de facturació per part de les autoritats competents.
Declaració responsable: la solució haurà de disposar d'una declaració responsable per part del fabricant o desenvolupador acreditant que el programari compleix amb la normativa tributària vigent.
Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, els requisits de l'article 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i la seva normativa de desenvolupament, així com qualsevol normativa d'aplicació.

Percentatges d'execució associats a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Import máxim de l'ajuda

0 < 3 empleats: 1.000€ (Inclou 1 usuari)

3 < 9 empleats: 2.000€ (Inclou 3 usuaris)

10 < 50 empleats: 2.000€ (Inclou 3 usuaris)

50* ≤ X < 100 empleats: 3.000€ (Inclou 6 usuaris)

100 ≤ X < 250 empleats: 3.000€ (Inclou 6 usuaris)

* En el segment IV s’inclouen les empreses menys de 50 empleats que tinguin consideració de mitjana empresa en superar el volum de negocis anual i balanç general anual de 10 milions d’euros