Marketplace

Optimitza les vendes en Marketplace amb anàlisis de competència, estratègia de negoci, gestió de catàleg i listings.

Funcionalitats i serveis

L’objectiu principal d’aquesta categoria és ajudar-te a dirigir les teves referències i productes per a incrementar el teu nivell de vendes, optimitzant els recursos existents, triant els canals de distribució adequats i adaptant les teves referències i productes a les necessitats externes.
Estudi previ d'alternatives i alta a la plataforma: la solució inclou l'obertura de compte i alta del teu perfil, pel teu compte, en, almenys, una plataforma de Marketplace i en, almenys, un país.
Anàlisi de la competència: la solució inclou la realització d'una investigació de mercat focalitzada en les característiques dels teus competidors per millorar el teu procés de presa de decisions i ajudar-te a assolir una posició competitiva.
Disseny i definició de l'estratègia de negoci: la solució inclou la generació de l'estratègia de negoci per aconseguir la consecució dels objectius desitjats orientant els recursos disponibles cap a aquesta finalitat.
Producció del catàleg de referències: anàlisi de les categories a comercialitzar per seleccionar, almenys, deu productes alineats amb l'estratègia de negoci, llevat que no disposis d'aquest número, en aquest cas podrà ser menor.
Creació del contingut del listing: definició de, almenys, deu descripcions del catàleg de referències, llevat que no disposis d'aquest número, en aquest cas podrà ser menor.
Alta de referències: càrrega de, almenys, deu referències, i les seves respectives descripcions i fotografies, a la plataforma, llevat que no disposis d'aquest número, en aquest cas podrà ser menor, acompanyada per la descripció i fotografia individual de cada producte.

Percentatges d'execució associats a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Import máxim de l'ajuda

0 < 3 empleats: 2.000€

3 < 9 empleats: 2.000€

10 < 50 empleats: 2.000€