Servei d’assessorament en estratègia i rendiment de negoci

Assessorament en intel·ligència de negoci i rendiment per a PIMES. Utilitzem IA per millorar la teva estratègia i rendiment empresarial.

Activitats

El principal objectiu d’aquest servei és dotar-te d’un pla d’estratègia de negoci per a millorar el posicionament competitiu de la teva pime. Aquest pla recollirà la inversió necessària i les eines adequades, a més, aprofitarà les tecnologies d’intel·ligència artificial per a millorar la capacitat d’anàlisi. També es realitzarà un cas d’ús adaptat a millorar el teu rendiment i estratègia identificant necessitats i bretxes, així com les oportunitats per a millorar la teva situació en relació amb la teva competència.
Analitzar la teva situació actual en intel·ligència de negoci per avaluar necessitats, identificar bretxes en l'ús de tecnologies d'intel·ligència de negoci i detectar oportunitats de millora.
Plantejar recomanacions per desenvolupar habilitats analítiques i fomentar una cultura de presa de decisions basada en el tractament de dades amb algoritmes d'intel·ligència artificial en l'escenari competitiu actual.
Assessorar-te en la incorporació de tècniques i eines avançades d'aprenentatge automàtic, intel·ligència artificial i mineria de dades, entenent les especificitats de la teva pime i alineant-les als objectius del negoci.
Definir juntament amb tu una estratègia a mitjà i llarg termini per a la implementació i optimització de la intel·ligència de negoci basada en millorar el rendiment.
Disseny i execució d'un cas d'ús que demostri l'efectivitat de les tècniques d'anàlisi de la competència per millorar l'estratègia i el rendiment del negoci.
Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA en l'àmbit de l'estratègia i rendiment de negoci.

Tipologia d'assessorament

Básica

Import de l'ajuda

10 < 50 empleats: 6.000€

50* ≤ X < 100 empleats: 6.000€

100 ≤ X < 250 empleats: 6.000€

Per a la justificació del servei prestat s’haurà d’aportar la corresponent documentació tècnica i els resultats obtinguts, conforme el que s’estableix a l’article 31.6a) d’aquesta ordre.